Yeni Sayfa 1

En Az Yakan Arabalar  

  Hisse Senedi Onerileri

2014 KASIM EKONOMi YORUMU

tALTiN YUKSELECEK Mi?

FACEBOOK GRUBUNA KATILIN

   DOLAR   2.21    % 0,33
  EURO   2.76   % -0,05
   ALTIN   85.4   % 0,54
 IMKB  83.248    % +0,48
  PETROL  81.2  % 1
Danıştay

08 Şubat 2011 Yazan  
Kategori EKONOMİ

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN VE İDARİ DAİRENİN GÖREVLERİ

Açıklama : Danıştay dairelerinin görevleri, 2575 sayılı Danıştay Kanununda sayılanlar ile birlikte, Başkanlar Kurulunca, Kanunun ‘Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi’ başlıklı 37’nci maddesi kuralı işletilmek suretiyle daireler arası iş ve dosya devrine ilişkin alınan Kurul kararları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Birinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 42

Birinci Daire:

a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini,

b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını,

c) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,

d)İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen uyuşmazlıkları,

e)Kanunlarında Danıştaydan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri,

f) Danıştayca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için Devlet Başkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri,

g)6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları,

h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danıştaya verilen işleri,

ı) Belediye Kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu olmayan işleri,

j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri,

k) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri,

İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.

İkinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 26/A

İkinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 16/6/2004 tarih ve 2004/13 sayılı kararı

(R.G. 23/6/2004-25501)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan kaynaklanan dava ve temyiz başvuruları ile kamu personelinin sicillerine ilişkin dava ve temyiz başvurularını inceler.

Üçüncü Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 27

Üçüncü Daire:

a) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinine,

b) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işlere,

ilişkin dava ve işleri çözümler.

Başkanlar Kurulunun 21/2/1986 tarih ve 1986/5 sayılı kararı

(R.G. 16.4.1986 – 19080)

Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin uyuşmazlıklardan; Antalya, Aydın, Erzurum, İzmir, Kayseri, Manisa, Samsun, Trabzon ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 13/3/1989 tarih ve 1989/4 sayılı kararı

(R.G. 25.3.1989 – 20119)

Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin uyuşmazlıklardan; Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Sakarya ve Van Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilmiş kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 21/4/1994 tarih ve 1994/5 sayılı kararı

(R.G. 4/5/1994 – 21924)

Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin uyuşmazlıklardan; Adana ve Konya Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27/4/2001-24385)

Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 2005/36 sayılı kararı

(R.G. 31/12/2005-26040)

Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ve bu Kanun’a ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıklardan Adana Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemlerini çözümler.

Dördüncü Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 28

Dördüncü Daire, gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin davaları çözümler.

Gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici işlemlere ilişkin olarak ilk derecede Danıştaya açılan davaları çözümler.

Gelir ve kurumlar vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili genel görevli Daire olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Ordu, Sivas, Kırıkkale, Denizli ve Edirne Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27/4/2001-24385)

Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 2005/36 sayılı kararı

(R.G. 31/12/2005-26040)

Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ve bu Kanun’a ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıklardan Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemleri ile Bakanlar Kurulu kararlarına ve düzenleyici işlemlere karşı ilk derecede Danıştaya açılan davaları çözümler.

Beşinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 29

Beşinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 22/12/1998 tarih ve 1998/12 sayılı kararı

(R.G. 8/1/1999-23577)

Kamu konutlarıyla ilgili mevzuatın uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarla ilgili davaları çözümler.

Altıncı Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 30

Altıncı Daire:

a) İmar, kamulaştırma ve yıkma işleri ile bunlara bağlı işlere,

b) Eski eserler mevzuatından doğan uyuşmazlıklara,

ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 21/4/1994 tarih ve 1994/5 sayılı kararı

(R.G. 4.5.1994 – 21924)

Çevre ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 24/4/1995 tarih ve 1995/15 sayılı kararı

(R.G. 5.5.1995 – 22278)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 3/10/2002 tarih ve 2002/27 sayılı kararı

(R.G. 21.10.2002-24913)

İşyerleriyle ilgili Turizmi Teşvik Kanunu ve Çevre Kanunu ile ilgili mevzuattan doğan uyuşmazlıkları çözümler.

Yedinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 31

Yedinci Daire:

a) Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere,

b) İşletme vergisine,

c) Motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergilerine,

d) Veraset ve intikal vergilerine,

e) Damga vergisine ve dış seyahat harcamaları vergilerine,

ilişkin davaları çözümler.

Danıştay Kanununun 36’ncı maddesinde yer alan, bir vergiyi kaldıran ve yerine aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi koyan kanunlardan doğan uyuşmazlıkların, önceki vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli dairece çözümleneceği yolundaki düzenleme uyarınca; Yedinci Dairece bakılan ancak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılan; işletme vergisine, taşıt alım vergisine ve ithale ilişkin vergilerin yerine konulanlarla sınırlı olmak üzere, katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümler.

Yukarıda görevine girdiği belirtilen konularda, Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenleyici işlemlere karşı açılan davalarda ilk derece mahkemesi; aynı konularda vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan başvurular hakkında da temyiz mercii olarak uyuşmazlıkları çözümler.

Danıştay Kanununun 31 ve 36’ncı maddeleri uyarınca katma değer vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili genel görevli Daire olarak, sonradan kurulan Kırıkkale, Ordu ve Denizli Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilmiş kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 6/10/2000 tarih ve 2000/28 sayılı kararı

(R.G. 22.11.2000 – 24238)

Katma Değer Vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Adana, Ankara, Edirne, Eskişehir, Sivas Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27/4/2001-24385)

Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 2005/36 sayılı kararı

(R.G. 31/12/2005-26040)

Özel  Tüketim  Vergisi  Kanunu’ndan  ve  bu Kanun ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan ilk derece ve temyiz dosyaları Yedinci Dairede görülür.

Sekizinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 32

Sekizinci Daire:

a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına,

b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusuna,

c) Sınır, iskan, toprak edinme mevzuatına,

d) Maden, taşocakları ve orman mevzuatına,

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatına,

f) Öğrenci ve öğrenim işlerine,

g) (Mülga: 22.3.1990 – 3619/12 md.)

h) Karayolları Trafik Kanununa,

ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27.4.2001-24385)

İşletilmeleri için belediyelerce ruhsat verilen işyerlerine, büyükşehir belediyesi sınırları dışında bulunan gayri sıhhi müesseselere verilen ruhsatlara ilişkin bulunan davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 30/3/2004 tarih ve 2004/6 sayılı kararı

(R.G. 14.4.2004-25433)

- 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna,

- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa,

- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa,

- 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname,

uyarınca tesis edilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile bu iş yerlerinin geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlere karşı açılan dava ve temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 16/6/2004 tarih ve 2004/13 sayılı kararı

(R.G. 23.6.2004-25501)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlerine ilişkin dava ve temyiz başvurularını çözümler.

Dokuzuncu Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 33

Dokuzuncu Daire:

a) Emlak vergisine ve emlak alım vergisine,

b) Gayrimenkul kıymet artışı vergisine,

c) Köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere,

d) Harçlar Kanununa,

ilişkin davaları çözümler.

Yukarıda sayılan vergilere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici işlemlere ilişkin olarak ilk derecede Danıştaya açılan davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 21/4/1994 tarih ve 1994/5 sayılı kararı

(R.G. 4.5.1994 – 21924)

Katma Değer Vergisine ilişkin uyuşmazlıklardan, Konya Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 12/1/1995 tarih ve 1995/5 sayılı kararı

(R.G. 23.1.1995 – 22180)

Katma Değer Vergisine ilişkin uyuşmazlıklardan, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 6/10/2000 tarih ve 2000/28 sayılı kararı

(R.G. 22.11.2000-24238)

Katma Değer Vergisi uyuşmazlıklarıyla ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27/4/2001-24385)

Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

Onuncu Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 34

Onuncu Daire;

a) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

b) Bankalar Kanunundan,

c) Sermaye Piyasası Kanunundan,

doğan dava ve işler ile idare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlı davalarda merci tayinine ve vergi davalarına bakan dava daireleri hariç diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin dava ve işleri çözümler.

Açıklama: Onuncu Dairenin görevleri arasında sayılan (a), (b) ve (c) bentlerindeki konulara, 2575 sayılı Danıştay Kanununa 2/6/2004 tarih ve 5183 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile eklenen 34/C maddesinde; Onüçüncü Dairenin görevleri arasında yer verilmiştir.

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27.4.2001-24385)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

Onbirinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 34/A

Onbirinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 6/11/2000 tarih ve 2000/28 sayılı kararı

(R.G. 22.11.2000-24238)

- Emeklilik ve emekli sandığı mevzuatına ilişkin davaları,

- Kamu görevlilerinin parasal haklarına (Göstergeler, vekalet görevi, ikinci görev, ders görevi, mali hükümler ‘aylık, katsayı, vekalet aylığı ikinci görev aylığı, ders ve konferans ücreti, fazla çalışma ücreti, temsil giderleri’, parasal ödül, makam tazminatı, yabancı dil tazminatı, lojman tazminatı, ek tazminat, ek ödenek, taban ve kıdem aylığı ile bunlar dışında kalan iş sonu tazminatı ve 657 sayılı Kanunun mülga 213’üncü maddesinden sonra gelen Ek Madde ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenlenmiş olan zam ve tazminatlar dahil olmak üzere aynı nitelikteki tazminat ve ödemeler) ilişkin davaları,

- Afet işlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan davaları,

çözümler.

Onikinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 34/B

Onikinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 17/1/1995 tarih ve 1995/8 sayılı kararı

(R.G. 3.2.1995-22191)

Devlet memurluğuna alınma, memurluğun sona ermesi (özelleştirme uygulaması ile ilgili davalar hariç) İlerleme ve yükselmeye ilişkin davaların ve 657 sayılı Kanunun aşağıda belirtilen konularında düzenleme yapan kamu görevlileri ile ilgili mevzuatın uygulanmasından doğan davaları çözümler.

BAŞKANLAR KURULU KARARI EKİ LİSTE

I-DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA – MEMURLUĞUN SONA ERMESİ

(Özelleştirme uygulaması ile ilgili mevzuattan doğan davalar hariç)

1- Genel ve Özel şartlar                           657 sayılı Kanun m. 48

2- Yaş                                                          657 sayılı Kanun m. 40

3- Öğrenim                                                 657 sayılı Kanun m. 41

4- Sınav                                                       657 sayılı Kanun m. 49-52

5- Adaylık                                                    657 sayılı Kanun m. 54-57

6- Askerlik hizmeti                                    657 sayılı Kanun m. 81-85

7- Çekilme                                                 657 sayılı Kanun m. 92,94,95,96,97

8- Emeklilerin hizmete alınması           657 sayılı Kanun m. 93

9- Memurluğun sona ermesi                 657 sayılı Kanun m. 98

II- İLERLEME VE YÜKSELME

1- Kademe ve derece yükselmesi       657 sayılı Kanun m. 64-69

2- Yükselinebilecek derecenin bir

üstüne yükselme                                657 sayılı Kanun m. 37

3- Takdirname                                          657 sayılı Kanun m. 122

III- ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİNLER

1- Çalışma saatleri                                 657 sayılı Kanun m. 99 -101

2- Yıllık izin                                                657 sayılı Kanun m. 102,103

3- Mazeret izni                                          657 sayılı Kanun m. 104

4- Hastalık izni                                         657 sayılı Kanun m. 105-107

5- Aylıksız izin                                           657 sayılı Kanun m. 108

Başkanlar Kurulunun 22/12/1998 tarih ve 1998/12 sayılı kararı

(R.G. 8.1.1999-23577)

Kamu görevlilerine ait disiplin işlerine ilişkin davaları çözümler.

Onüçüncü Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 34/C

Onüçüncü Daire,

a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,

b) Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Kanunundan,

c) Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

d) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanundan,

e) Yap–İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

f) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

g) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan,

h) Kamu İhale Kanunundan,

ı ) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan,

i ) Şeker Kanunundan,

j ) Telsiz Kanunundan,

k) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

l ) Sermaye Piyasası Kanunundan,

m) Bankalar Kanunundan,

doğan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 14/3/2005 tarih ve 2005/12 sayılı kararı

(R.G. 26/3/2005-25767)

a) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundan,

b) Petrol Piyasası Kanunundan,

c) Telgraf ve Telefon Kanunundan,

d) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

doğan uyuşmazlıklardan Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları çözümler.

2005 Yılı Sonrasına İlişkin Daireler Arası İş ve Dosya Devri Kararları

Başkanlar Kurulunun 22.6.2005 tarihli ve 2005/21 sayılı kararı

[R.G. 22.7.2005-25883]

Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda, ilgili dairece karara bağlanan, ancak daireler arası iş ve dosya devri nedeniyle başka bir dairenin görevi alanına giren uyuşmazlık dosyalarının kanun yollarına konu edilerek bozulması halinde; bu dosyaların, kararı veren dairece sonuçlandırılması gerektiğine, Kurul kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına 2575 sayılı Danıştay Kanununun 37’nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

Başkanlar Kurulunun 29.12.2005 tarihli ve 2005/36 sayılı kararı

[R.G. 31.12.2005-26040]

Danıştay vergi dava dairelerindeki iş dağılımının dengelenmesi ve dosyaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla:

1- Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ve bu Kanun’a ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan ve Danıştay Yedinci Dairesinde görülmekte olan uyuşmazlıklardan;

- Adana Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemlerinin Üçüncü Dairede,

- Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemleri ile Bakanlar Kurulu kararlarına ve düzenleyici işlemlere karşı ilk derecede Danıştaya açılan davaların Dördüncü Dairede görülmesine,

2- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndan ve bu Kanun ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan ve Yedinci Daire dışındaki vergi dava dairelerinde görülmekte olan ilk derece ve temyiz dosyalarının Yedinci Dairede görülmesine,

3- Devredilmesi öngörülen iş ve konulara ilişkin uyuşmazlık dosyalarının ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan ilgili dairelere devredilmesine,

4- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi, 54’üncü maddesi uyarınca kararın düzeltilmesi istemlerinin, kararı veren dairece sonuçlandırılmasına,

5- Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanmasına,

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

Başkanlar Kurulunun 12/1/2007 tarihli ve 2007/1 sayılı kararı

[R.G. 17/1/2007 – 26406]

İdari dava dairelerindeki iş dağılımının dengelenmesi ve dosyaların süratle sonuçlandırılması amacıyla Onüçüncü Dairenin görev konuları ile bağlantılı ve aynı nitelikteki işlerden,

1- Onuncu Dairede görülmekte olan:

a) Devlet İhale Kanunundan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının ihale mevzuatından,

b) Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanundan,

c) Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,

d) Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,

doğan uyuşmazlıklardan Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaların Onüçüncü Dairede çözümlenmesine,

2- Devredilmesi öngörülen iş ve konulara ilişkin uyuşmazlık dosyalarının, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan Onüçüncü Daireye devredilmesine,

3- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53′üncü maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi, 54′üncü maddesi uyarınca kararın düzeltilmesi istemlerinin, Onüçüncü Dairede sonuçlandırılmasına,

4- Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanmasına,

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 37′nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

Başkanlar Kurulunun 19/06/2007  tarihli ve 2007/18 sayılı kararı

[R.G.27/06/2007-26565]

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinden kaynaklanan uyuşmazlıkları bir dairede toplamak ve bu dosyaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla:

1- Danıştayın ilgili idari dava dairelerinde görülmekte olan, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinden kaynaklanan ilk derece dava ve temyiz başvurularının Danıştay İkinci Dairesinde çözümlenmesine,

2- Sözü edilen konuya ilişkin, diğer idari dava dairelerinde bulunan uyuşmazlık dosyalarının, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan İkinci Daireye devredilmesine,

3- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi, 54’üncü maddesi uyarınca kararın düzeltilmesi istemlerinin, kararı veren dairece sonuçlandırılmasına,

4- Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanmasına,

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

Başkanlar Kurulunun 14/3/2008 tarihli ve 2008/6 sayılı kararı

[R.G.20/03/2008-26822]

İdari dava dairelerindeki iş dağılımının dengelenmesi ve dosyaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla:

1- Onbirinci Dairede görülmekte olan;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiş olan parasal haklara, (Göstergeler, vekalet görevi, ikinci görev, ders görevi, mali hükümler, ‘aylık, katsayı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, ders ve konferans ücreti, fazla çalışma ücreti, temsil giderleri’, parasal ödül, makam tazminatı, yabancı dil tazminatı, lojman tazminatı, ek tazminat, ek ödenek, taban ve kıdem aylığı ile bunlar dışında kalan iş sonu tazminatı ve 657 sayılı Kanunun 152’nci maddesinde düzenlenen zam ve tazminatlar),

b) 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, bu Kanun kapsamında bulunan personele yapılan ödemelere,

c) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13’üncü maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile diğer personele yapılan ek ödemelere,

ilişkin davaların İkinci Dairede görülmesine,

2- Devredilmesi öngörülen konulara ilişkin uyuşmazlık dosyalarının ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan İkinci Daireye devredilmesine,

3- Karar uyarınca devredilen dosyalara ilişkin olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükmüne göre yargılamanın yenilenmesi ile 54’üncü maddesi hükmüne göre kararın düzeltilmesi istemlerinin İkinci Dairece sonuçlandırılmasına,

4- Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanmasına,

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

404 views

     
           

|

 

Sitedeki haberler Ekonomistim.com a Aittir.Sitemizi belirterek - Kaynak Gostererek kullanabilirsiniz.. Sitemizde Yapilan Yorumlar Aciklama Niteligindedir.,Sitemizde bulunan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatiirim danismanligi kapsaminda degildir. Yatirim danismanligi hizmeti; araci kurumlarla yapilacak anlasmalar cercevesinde yatirim danismanligi firmalari tarafindan sunulmaktadir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel goruslerini icermektedir. Sadece Sitemizde bulunan yorum ve bilgilerle yatirim karari verilmesi piyasa sartlarinin esnekligi , Ekonomilerin Sosyal siyasal tum etkilere acik olmasi yatirimlarizda zarar etmenize neden olabilir.Bilgiler Kisisel gorus ve tahminler icerir.Sadece bu bilgilerle yatirim yapilmasi tavsiye edilmemektedir .Borsa-Ekonomi    Yorumlari Kesinlik icermemektedir.!! 

          Ekonomistim.com 2005 Istanbul-Turkey (BERSA Bilisim ve Ekonomi Hizmetleri)

                                           Copyright � 2005*2011 | WEBMASTER | | EKONOMiSTiM Turkiye | EKONOMiSTiM.COM